Heeft u een klacht?

Onze medewerkers zijn u zo goed mogelijk van dienst. Toch kan het gebeuren dat de dienstverlening van Pento niet voldoet aan uw verwachtingen. Pento gaat zorgvuldig met klachten om. We nemen elke klacht serieus en bekijken hoe we soortgelijke klachten in de toekomst kunnen voorkomen. Uw klacht draagt dus bij aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

U heeft een klacht
In veel gevallen kunt u de klacht oplossen door erover te praten met de betreffende medewerker. Komt u samen niet tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directie van de betreffende Pento locatie. De directie is altijd bereikbaar via het secretariaat van de locatie.

Een formele klacht indienen
Lukt dat niet of bent u nog niet tevreden, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris Willeke Dijkstra via het mailadres klachten@pento.nl of telefoonnummer 06 – 518 942 79. Pento heeft een regeling voor het indienen en behandelen van klachten. Deze staat beschreven in de klachtenregeling clienten Pento

U dient de klacht schriftelijk of per mail in bij de Raad van Bestuur van Pento. Uw klacht bevat de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres;
  • datum;
  • omschrijving van de klacht;
  • wat u tot dusver heeft ondernomen met betrekking tot de klacht.

Na ontvangst van de klacht ontvangt u een bevestiging en hoort u of uw klacht in behandeling wordt genomen door de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris informeert u over het verdere verloop van de procedure.

De klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, doet onderzoek naar de klacht en gaat in gesprek met zowel de klager en de aangeklaagde. Het oordeel en de eventuele aanbevelingen van de klachtenfunctionaris gaan naar de klager, degene op wie de klacht betrekking heeft en de Raad van Bestuur van Pento. De Raad van Bestuur laat schriftelijk weten wat er wordt gedaan met het oordeel en/of de aanbevelingen van de klachtenfunctionaris.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht kunt u zich wenden tot de landelijke Geschillencommissie Zorg.

Klachten van financiële aard
Klachten van financiële aard, bijvoorbeeld over de hoogte van de factuur of over het tariefsysteem, worden doorgaans niet in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Bij vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met de locatie waar u in behandeling bent (geweest) of kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over de kosten en vergoedingen vindt u op kosten en vergoedingen audiologisch centrum
Als dit voor u niet tot een bevredigend antwoord leidt, kunt u alsnog een formele klacht indienen.

Wie kan een klacht indienen?

  • Een cliënt van Pento;
  • de ouders of wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt;
  • een door de cliënt aangewezen vertegenwoordiger die namens hem een klacht indient.

Vertrouwelijk
Klachten worden vertrouwelijk behandeld, waarbij uw privacy wordt gewaarborgd. Als u een klacht indient, wordt dit niet vermeld in uw (medisch) dossier. De klachtenfunctionaris heeft  een geheimhoudingsplicht. Ook nadat hij/zij gestopt is als klachtenfunctionaris.

U kunt uw klacht richten aan
Pento
t.a.v. de Raad van Bestuur
Linie 518
7325 DZ Apeldoorn
klachten@pento.nl