Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Cliëntenraad

Pento heeft sinds 2009 een cliëntenraad. De cliëntenraad geeft vanuit het oogpunt van cliënten advies over het beleid van Pento, en signaleert knelpunten en kansen binnen de organisatie. Zodat Pento zich kan blijven ontwikkelen en de hulp- en dienstverlening steeds beter wordt.

Werkwijze

De cliëntenraad vergadert in principe vier of vijf keer per jaar. Als er advies nodig is over een situatie, dan last de Raad een extra vergadering in. Verder brengt de cliëntenraad eens per jaar een bezoek aan een locatie van Pento en wonen de cliëntenraadsleden relevante congressen of seminars bij.

Advies van de cliëntenraad

Als de Raad van Bestuur de cliëntenraad verzoekt om advies of instemming, gebeurt dit altijd schriftelijk. De cliëntenraad reageert hier vervolgens ook schriftelijk op. Voordat de cliëntenraad advies uitbrengt aan de Raad van Bestuur, wint ze informatie in. Dat gebeurt zowel schriftelijk als mondeling.

Heeft u vragen voor de cliëntenraad? Neem dan contact op via clientenraad@Pento.nl

Cliëntenraadwerk: iets voor u?

Heeft u interesse in het cliëntenraadswerk, kijk dan op onze vacaturepagina, we zoeken nieuwe leden!

Samenstelling raad

De cliëntenraad is op dut moment als volgt samengesteld: