ANBI-status

Pento heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het hebben van de ANBI-status betekent dat de intelling ‘uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt’.

Naamgeving
De officiële naam van onze instelling is Stichting Pento. Deze is statutair gevestigd in Zwolle. Het hoofdkantoor is in Apeldoorn. Onze locaties bevinden zich in Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Ede, Hengelo, Leeuwarden. Utrecht en Zwolle.

Het centraal bureau van Pento is gevestigd aan de Linie 518, 7325 DZ in  Apeldoorn.
Telefoonnummer is 055 3 60 11 66. Per mail zijn wij bereikbaar via het e-mailadres info@pento.nl.

RSIN-nummers
Het RSIN-nummers van Stichting Pento is 8176.88.961

Doelstellingen
De doelstellingen van Pento zijn helder verwoord in de statuten:

De stichting heeft ten doel:
het algemeen nut te dienen en te beogen en wel door:
a. het in stand houden van één of meer Audiologische Centra;
b. het ten behoeve van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking verrichten van multidisciplinaire diagnostiek, zowel gericht op de vaststelling van de aard en de ernst van de beperking als op de mogelijkheden en resultaten van behandelingen;
c. het verzorgen en bevorderen van hoorrevalidatie waaronder begrepen advisering omtrent hoorhulpmiddelen en het geven van hoortrainingen;
d. het geven van begeleiding aan auditief en/of communicatief beperkten en hun sociale omgeving, onder meer gericht op kennis, vaardigheden en het omgaan met de beperking;
e. het onderhouden van goede contacten met medici en/of (medische) instellingen, die betrokken zijn bij zorg aan auditief en/of communicatief beperkten;
f. het verrichten van andere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuur, directie en beloning
De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon: de heer J. Taalman. Hij is full-time in dienst en heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die valt onder de CAO Ziekenhuizen. De bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. Dat is vastgelegd in de statuten.

Het directie team bestaat uit zes personen. Zij vallen ook onder de CAO Ziekenhuizen net als al het overige personeel.

Alle in loondienst zijnde werknemers kunnen voor het werk gemaakte onkosten declareren (precieze specificatie is vereist). Er zijn geen vacatiegeldregelingen.

Samenvatting strategisch beleid Pento 2015-2019
Pento kiest voor bewuste verdere groei in volwassenheid, waarbij de focus meer extern komt te liggen en er meer aandacht komt voor de maatschappelijke meerwaarde en opdracht.

De organisatiecultuur die daarbij hoort is sterker gericht op innovatie. Dat komt terug in onze visie en in de kennis en kunde (‘kernkwaliteiten’) die we de komende jaren denken nodig te hebben.

De missie van Pento is herschreven en heeft een startpunt uit het waarom van onze organisatie. Het hoe en wat volgen daarna.

In onze visie schetsen we een beeld van de toekomst. Dat beeld is ambitieus, motiverend en onderscheidend. De visie past goed bij ons motto ‘Pento gaat verder’.

De kernwaarden van Pento hebben een cliëntgerichte focus.

De kernkwaliteiten bestaan uit de Pento Academie, het Pentolab, introductie van procesmanagement, eHealth-dienstverlening en het verduidelijken en versterken van onze maatschappelijke meerwaarde.

Dit alles geeft ons voor de komende jaren een aantrekkelijke, motiverende en volle agenda.

Overig
Ons jaarrapport 2018 staat op onze website en kunt u ook downloaden op de site www.jaarverslagenzorg.nl.