ANBI-status

Pento heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het hebben van de ANBI-status betekent dat de instelling ‘uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt’.

Naamgeving en contactgegevens Stichting Pento
De officiële naam van onze instelling is Stichting Pento. Deze is statutair gevestigd in Zwolle. Het hoofdkantoor is in Apeldoorn. Onze locaties bevinden zich in Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Ede, Hengelo, Leeuwarden. Utrecht en Zwolle.

Het centraal bureau van Stichting Pento is gevestigd in Apeldoorn:

  • Adres: Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn
  • Telefoon: 055 3 60 11 66
  • E-mailadres: info@pento.nl

RSIN-nummers
Het RSIN-nummers van Stichting Pento is 8176.88.961

Doelstellingen
De doelstellingen van Pento zijn helder verwoord in de statuten. De stichting heeft ten doel het algemeen nut te dienen en te beogen door:
a. het in stand houden van één of meer Audiologische Centra;
b. het ten behoeve van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking verrichten van multidisciplinaire diagnostiek, zowel gericht op de vaststelling van de aard en de ernst van de beperking als op de mogelijkheden en resultaten van behandelingen;
c. het verzorgen en bevorderen van hoorrevalidatie waaronder begrepen advisering omtrent hoorhulpmiddelen en het geven van hoortrainingen;
d. het geven van begeleiding aan auditief en/of communicatief beperkten en hun sociale omgeving, onder meer gericht op kennis, vaardigheden en het omgaan met de beperking;
e. het onderhouden van goede contacten met medici en/of (medische) instellingen, die betrokken zijn bij zorg aan auditief en/of communicatief beperkten;
f. het verrichten van andere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuur, directie en beloning
De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon: de heer J. Taalman. Hij is fulltime in dienst en heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die valt onder de CAO Ziekenhuizen. De bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. Dat is vastgelegd in de statuten.

Het directie team bestaat uit drie personen. Zij vallen ook onder de CAO Ziekenhuizen net als al het overige personeel. Alle in loondienst zijnde werknemers kunnen voor het werk gemaakte onkosten declareren (precieze specificatie is vereist). Er zijn geen vacatiegeld regelingen.