Missie en uitdaging

De drijfveer van Pento is het volwaardig laten participeren van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het gaat erom dat mensen tot maximale zelfontplooiing kunnen komen en het beste uit het leven kunnen halen.

De missie van Pento is opgehangen aan het Waarom, het Hoe en het Wat:

Waarom – Het is onze maatschappelijke opdracht om te bevorderen dat mensen met een gehoor- of taalbeperking tot maximale zelfontplooiing kunnen komen en kunnen meedoen. In alles wat we doen zijn wij erop gericht om hen dat te laten bereiken.

Hoe – Wij werken in interdisciplinaire samenstelling, met de beste professionals, met evidence based en practise based methoden, op onafhankelijke wijze, in samenspraak met de cliënt en zijn omgeving en zoveel mogelijk thuisnabij. We zijn gericht op een efficiënt werkproces.

Wat – Wij bieden uitgebreide diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling bij mensen met vragen op het gebied van gehoor, taal en spraak. Dat doen we vanuit een aantal hoofdlocaties en nevenvestigingen met een compleet en samenhangend aanbod.

De uitdaging of doelstelling is het beeld dat we hebben van Pento in 2025:

Onze dienstverlening voor mensen met de meest complexe gehoor- en taalvragen is uitgebreid. Er is ruimte gekomen voor en ingevuld met nieuw aanbod in dat segment.
Waar mogelijk is onze zorg in heel Pento op uniforme wijze ingericht met een goede toegankelijkheid en vlotte doorstroming. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is vereenvoudiging van de ondersteunende systemen.

Bij het in gang zetten van nieuwe activiteiten borgen we dat we de verandering goed volgen, bijstellen en evalueren en dat iedereen in de organisatie ervan kan leren.
Er is daarnaast meer ruimte voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie, die ten dienste staan van de kwaliteit en effectiviteit van die zorg.

We zijn zichtbaar als de experts op ons vakgebied.
Samen zorgen we ervoor dat we plezier hebben in ons werk, deskundig en gemotiveerd zijn om gezamenlijk te blijven werken aan de verwerkelijking van onze missie ten dienste van onze cliënten.

Het handelen naar deze missie en uitdaging stelt eisen aan onze houding en ons gedrag. Wij hebben die beschreven vanuit vijf leidende principes:

page5image4717600

De normeringen die hier bij horen zijn:

Cliënt centraal – Continu verbeteren – Regie nemen – Passend – Mee Doen

Keuzes binnen Pento baseren wij op het belang van de cliënt. Dat doen we volgens de afspraken die gemaakt zijn in Pento.

Voor onze dienstverlening ontwikkelen en evalueren we ons voortdurend als professional en als team.

Vanuit persoonlijk leiderschap maken wij bewuste keuzes en verbinden wij ons hieraan.

We krijgen en nemen verantwoordelijkheid en kunnen altijd uitleggen waarom we doen wat we doen.

Wij leveren een bijdrage aan een positief werkklimaat. Het onderhouden van goede externe contacten is hier onderdeel van.

De normeringen zijn uitgewerkt in gedragskenmerken  (Die kenmerken zijn soms tegenstrijdig en daardoor juist een goed startpunt voor dialoog. Neem bijvoorbeeld: ‘Leiden en volgen’. Het is juist de dialoog die maakt dat de principes werken.