Jaarverslag clientenraad 2017

In 2017 zijn er twee wijzigingen geweest in de samenstelling van de CR.

Nieuw lid: Evert Salverda

Samenstelling van de raad per 31 december 2017:

 • Rennie van Moolenbroek
 • Annelies Hovinga
 • Amanda Duijm
 • Pieter de Boer
 • Evert Salverda
 • Els Niemeijer

Vergaderingen:
In 2017 is 4 maal vergaderd , waarvan éénmaal bij AC Utrecht.
( + locatiebezoek )

Training/cursus
De leden van de clientenraad hebben een training bijgewoond, gegeven door het LOC ( Zeggenschap in Zorg ).
In deze training is uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om de clientenraad zo goed mogelijk te laten functioneren waar het gaat om de belangenbehartiging van de cliënten van Pento.
Naar aanleiding van deze training is besloten om een lidmaatschap aan te gaan met het LOC.

Overige activiteiten van leden van de clientenraad (sommigen individueel):

 • Kennismakingsgesprek met de directeur van AC Utrecht;
 • Overleg met de voorzitter van de RvT over de sollicitatieprocedure voor nieuwe leden van de RvT en geadviseerd bij het maken van een profiel voor deze nieuwe leden;
 • Interview inventarisatie E-Health;
 • Bijeenkomst met de manager kwaliteit en zorg van Pento over de resultaten van het clienttevredenheidsonderzoek;
 • Bijwonen van het congres “Samen Sterk” , georganiseerd door LSR.
 • Geadviseerd bij de benoeming van de regiodirecteuren van AC Friesland en AC Drenthe in het Directieteam;
 • Geadviseerd bij de wisseling van locatiedirecteuren van AC Zwolle en AC Twente;
 • Geadviseerd bij de fusie van AC Utrecht met Pento;
 • In 2017 heeft de clientenraad zich gebogen over de statuten en het huishoudelijk reglement van de clientenraad. Deze zijn vernieuwd en aangepast aan de nieuwe regelgevingen.

Het jaar overziend kan gesteld worden dat de clientenraad veel aandacht heeft besteed aan de organisatorische kant van de werkwijze, hetgeen resulteert in een positieve blik op de toekomst.

R. van Moolenbroek-Balder, april 2018