Onderzoek bij taal-spraakproblemen

Taal-spraakproblemen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Als u vermoedt dat uw kind een taal-spraakprobleem heeft, doet Pento onderzoek op verschillende gebieden. Hierin is informatie van de ouders en andere naaste betrokkenen erg belangrijk.

Onderzoek
Wordt uw kind verwezen naar een taal-spraakteam van Pento, dan beoordeelt het intaketeam de verwijzing. Soms wordt er telefonisch contact opgenomen met u of andere betrokkenen om extra informatie op te vragen. Daarna wordt een onderzoeksplan voor uw kind gemaakt. Er kunnen verschillende opeenvolgende onderzoeken plaatsvinden. Wij starten altijd met een gehooronderzoek. Na het gehooronderzoek kunnen de volgende onderzoeken plaatsvinden:

 • Logopedisch onderzoek
  De logopedist test het taalbegrip, de taalproductie, de spraak en de manier van communiceren van uw kind. Daarnaast zal ze u enkele vragen stellen over de taal-spraakontwikkeling.
 • Combinatiespreekuur of molenspreekuur
  Peuters worden onderzocht door een logopedist én een orthopedagoog/psycholoog.
  De logopedist bekijkt de taal-spraakontwikkeling. De orthopedagoog/psycholoog kijkt naar de algemene ontwikkeling. Nog op dezelfde ochtend worden hun bevindingen en adviezen met u besproken.
 • Psychologisch onderzoek
  Bij een psychologisch onderzoek bespreekt u met de orthopedagoog/psycholoog de algemene ontwikkeling van uw kind. Met een intelligentietest onderzoekt zij het niet-talig functioneren. Zo beoordeelt ze of het taal-spraakprobleem past bij de verdere ontwikkeling van uw kind, of dat er sprake is van een primair taal-spraakprobleem. Ook gedrag, sociaal-emotioneel functioneren en werkhouding krijgen aandacht. In sommige gevallen moet u een vragenlijst in vullen.
 • Meertaligheidsonderzoek
  Bij een meertalig kind kunnen we een tolk inzetten. Zowel bij het gesprek met u, als bij het onderzoek zelf. Heeft u veel vragen over het opvoeden in meerdere talen, dan kunt u hiervoor een aparte afspraak maken.
 • Klinisch linguïstisch onderzoek
  De klinisch linguïst maakt een video-opname van een spelsituatie of een gesprekje. Het gaat erom veel taal te horen van uw kind, in een zo natuurlijk mogelijke situatie. Zij analyseert deze spontane taal om de aard van het taal-spraakprobleem vast te stellen. Om het beeld compleet te maken, neemt zij soms nog aanvullende testonderdelen af.

Na het onderzoek
De uitkomsten van de onderzoeken kunnen leiden tot verschillende adviezen. Bijvoorbeeld het advies om te starten met logopedische behandeling bij een logopediepraktijk.
Kinderen waarbij wij een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) vermoeden, kunnen wij doorverwijzen naar behandelgroep “Babbel”  voor kinderen met een TOS.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het audiologisch centrum in uw regio.