Overzicht audiologische centra

Audiologisch Centrum Amersfoort
Zangvogelweg 150
3815 DP Amersfoort
T: 033-472 68 54
E: acamersfoort@pento.nl

Audiologisch Centrum Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31 (Gelre Ziekenhuis)
7334 DZ Apeldoorn
T: 055-581 83 60
F: 055-581 87 41
E: acapeldoorn@pento.nl

Audiologisch Centrum Drenthe
Martin Luther Kingweg 1
9403 PA Assen
T: 0592-33 06 41
F: 0592-30 89 53
E: acdrenthe@pento.nl

Audiologisch Centrum Friesland
Verlengde Schrans 35
8932 NJ Leeuwarden
T: 058-280 15 86
F: 058–280 13 61
E: acfriesland@pento.nl

Audiologisch Centrum Twente
Bornsestraat 5
7556 BA Hengelo
T: 074-291 73 01
F: 074-250 38 22
E: actwente@pento.nl

Audiologisch Centrum Ede
Willy Brandtlaan 10 (Ziekenhuis Gelderse Vallei)
Ede
T: 085-07 99 170
E: acede@pento.nl

Audiologisch Centrum Utrecht
Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht
T: 030-275 91 00
E: acutrecht@pento.nl

Audiologisch Centrum Zwolle
Oosterlaan 20
8011 GC Zwolle
T: 038-421 87 11
E: aczwolle@pento.nl