Kosten en vergoedingen

* Update d.d. 3 maart  2021*

Gezamenlijke inzet Pento en zorgverzekeraars: ook in 2021 voor iedereen toegang tot goede zorg
Onze cliënten kunnen in 2021 rekenen op toegang tot goede zorg. Dat is ook de inzet van de zorgverzekeraars.

Branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben gezamenlijk afgesproken om ook in 2021 contracten te sluiten met alle aanbieders waarmee in 2020 contracten zijn afgesloten. Dat betekent dat u met elke zorgverzekering bij ons terecht kunt.

De afspraken tussen ZN en NVZ moeten nog verder uitgewerkt worden. Het kan daarom zijn dat uw zorgverzekeraar aangeeft dat er (nog) geen contract is met Pento. U kunt erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om u in 2021 de zorg te bieden die u nodig heeft.

Heeft u klachten op het gebied van horen, spreken of verstaan  neem dan contact op met uw huisarts of kno-arts.

De kosten voor onderzoek in een audiologisch centrum worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Houdt u hierbij rekening met het volgende:

  • Een onderzoek in een audiologisch centrum wordt alleen vergoed als u vooraf een geldige verwijzing heeft van een arts.
  • Bent u 18 jaar of ouder, dan heeft u een verplicht eigen risico en mogelijk ook een vrijwillig eigen risico (de hoogte van het verplicht eigen risico wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld). De kosten van de behandeling komen eerst ten laste van uw eigen risico. Mogelijk betaalt u dus een deel van de kosten zelf.
  • Onderzoek bij kinderen tot 18 jaar valt niet onder het eigen risico en wordt in zijn geheel vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

Als u niet bent verzekerd dan betaalt u de volledige kosten zelf. Hiervoor gelden zogenaamde passanten-tarieven 2021.

Hoe wordt de prijs van de zorg die u van Pento krijgt berekend?
Gedurende uw behandeling bij Pento wordt duidelijk wat nodig is aan onderzoek en begeleiding, wij noemen dit verrichtingen. Verrichtingen zijn bijvoorbeeld onderzoeken, gesprekken (inclusief voorbereidings- en verslagtijd). Gesprekken kunnen ook telefonisch of via videobellen plaatsvinden.

Deze verrichtingen hebben een normtijd, deze normtijden zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Het is dus geen optelsom van de tijd van de onderzoeken en gesprekken die u heeft gehad maar ze zijn gebaseerd op de gemiddelde tijd (normtijd) van het uitvoeren van deze verrichtingen bij alle cliënten van audiologische centra in Nederland.

Alle verrichtingen samen noemen we een Audiologische Product (AP).

Er zijn verschillende categorieën AP’s. De prijs van een AP wordt bepaald door de zorgverzekeraar.

Aan het eind van de behandeling declareert Pento het totaal aan verrichtingen. Voorafgaand aan uw behandeling kunnen wij geen inschatting maken van de kosten. Bent u 18 jaar of ouder, dan heeft u een verplicht eigen risico (de hoogte van het verplichte eigen risico wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld). Mogelijk betaalt u een deel van de kosten zelf.

Uw behandeling begint in het ene jaar en loopt door in het volgende jaar. Wat betekent dit voor uw eigen risico?
De startdatum van uw behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Het eerste zorgtraject duurt 90 dagen. Hierna wordt de rekening opgemaakt. Heeft u na deze 90 dagen nog zorg nodig? Dan wordt een subtraject aangemaakt. Deze subtrajecten zijn telkens 120 dagen.  Na elk subtraject wordt er een rekening opgemaakt.

Bijvoorbeeld: uw eerste bezoek aan Pento is op 1 februari 2020 (begin traject). Uw tweede bezoek aan Pento is op 10 januari 2021. Dit bezoek valt in het derde subtraject, dat een startdatum heeft van 28 december 2020 (zie tabel).

U ziet in dit voorbeeld dat uw bezoek in 2021 plaatsvindt, maar dat het eigen risico van 2020 wordt aangesproken. Dit komt omdat de startdatum van het traject in 2020  was. De nota wordt verstuurd naar de verzekeraar bij wie u in het (kalender)jaar 2020 verzekerd was.

Startdatum Einddatum
begin traject 1 februari 2020 1 mei 2020
subtraject 1 2 mei 2020 29 augustus 2020
subtraject 2 30 augustus 2020 27 december 2020
subtraject 3 28 december 2020 26 april 2021

*als er in een periode geen bezoeken zijn geweest dan wordt geen rekening gestuurd.

Wat gebeurt er als u van zorgverzekeraar verandert?
Pento verstuurt de rekening naar de zorgverzekeraar waarbij u op het moment dat de zorg verleend werd verzekerd was.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen over uw eigen risico verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.
Heeft u nog andere vragen neem dan contact op met de Pento locatie waar u in behandeling bent (geweest).

Kijk voor meer informatie ook op de website ‘Zorgwijzer‘ hier vindt u meer informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Heeft u daarna toch nog vragen over uw zorgnota neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.