Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Onderzoek

Taal-spraakproblemen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Als u vermoedt dat uw kind een taal-spraakprobleem heeft, doet Pento onderzoek op verschillende gebieden. In de eerste plaats is de informatie van u als ouders en andere naaste betrokkenen erg belangrijk.

Verloop van het onderzoek

Wordt een kind bij het taal-spraakteam aangemeld, dan vindt eerst een gehooronderzoek plaats. Aan de hand daarvan bepalen we welke vervolgonderzoeken uw kind krijgt.  Na het gehooronderzoek kunnen de volgende onderzoeken plaatsvinden:

 • Logopedisch onderzoek
  De logopedist test het taalbegrip, de taalproductie, de spraak en de manier van communiceren van uw kind. Daarnaast zal ze u enkele vragen stellen over de taal-spraakontwikkeling.
 • Combinatiespreekuur of molenspreekuur
  Peuters worden onderzocht door een logopedist én een orthopedagoog/psycholoog. De logopedist bekijkt de taal-spraakontwikkeling. De orthopedagoog/psycholoog kijkt naar de algemene ontwikkeling. Nog op dezelfde ochtend worden hun bevindingen en adviezen met u besproken.
 • Psychologisch onderzoek
  Bij een psychologisch onderzoek bespreekt u met de orthopedagoog/psycholoog de algemene ontwikkeling van uw kind. Met een intelligentietest onderzoekt zij het niet-talig functioneren. Zo beoordeelt ze of het taal-spraakprobleem past bij de verdere ontwikkeling van uw kind, of dat er sprake is van een primair taal-spraakprobleem. Ook gedrag, sociaal-emotioneel functioneren en werkhouding krijgen aandacht. In sommige gevallen moet u een vragenlijst in vullen.
 • Meertaligheidsonderzoek
  Bij een meertalig kind kunnen we een tolk inzetten. Zowel bij het gesprek met u, als bij het onderzoek zelf. Heeft u veel vragen over het opvoeden in meerdere talen, dan kunt u hiervoor een aparte afspraak maken.
 • Klinisch linguïstisch onderzoek
  De klinisch linguïst maakt een video-opname van een spelsituatie of een gesprekje. Het gaat erom veel taal te horen van uw kind, in een zo natuurlijk mogelijke situatie. Zij analyseert deze spontane taal om de aard van het taal-spraakprobleem vast te stellen. Om het beeld compleet te maken, neemt zij soms nog aanvullende testonderdelen af.

Na het onderzoek

Na de onderzoeken kunnen we u verschillende adviezen geven. Natuurlijk krijgt u advies over een gerichte aanpak, bijvoorbeeld het advies om te starten met logopedische behandeling bij een logopediepraktijk. Ook kunnen we u en uw kind doorverwijzen naar de vroegbehandeling en aanraden om uw kind aan te melden bij een behandelgroep voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen of ambulante behandeling, gericht op de taal-spraakproblemen.