Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

ANBI

Pento heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het hebben van de ANBI-status betekent dat de intelling ‘uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt’.

Naamgeving

De officiële naam van onze instelling is Stichting Pento. Deze is statutair gevestigd in Zwolle. Het hoofdkantoor is in Apeldoorn. Onze locaties bevinden zich in Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Hengelo, Leeuwarden en Zwolle. Daarnaast zijn er sublocaties in onder andere Ede, Emmeloord en Hardenberg. We noemen ons gewoon ‘Pento’ of eventueel ‘Pento audiologische centra en vroegbehandeling’.

Het adres van ons hoofdkantoor is Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn. Telefoonnummer is 055 3 60 11 66. Via mail zijn wij bereikbaar op info@pento.nl.

RSIN-nummers

Het RSIN-nummers van Stichting Pento is 8176.88.961

Doelstellingen

De doelstellingen van Pento zijn helder verwoord in de statuten:

De stichting heeft ten doel:
het algemeen nut te dienen en te beogen en wel door:
a. het in stand houden van één of meer Audiologische Centra;
b. het ten behoeve van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking verrichten van multidisciplinaire diagnostiek, zowel gericht op de vaststelling van de aard en de ernst van de beperking als op de mogelijkheden en resultaten van behandelingen;
c. het verzorgen en bevorderen van hoorrevalidatie waaronder begrepen advisering omtrent hoorhulpmiddelen en het geven van hoortrainingen;
d. het geven van begeleiding aan auditief en/of communicatief beperkten en hun sociale omgeving, onder meer gericht op kennis, vaardigheden en het omgaan met de beperking;
e. het onderhouden van goede contacten met medici en/of (medische) instellingen, die betrokken zijn bij zorg aan auditief en/of communicatief beperkten;
f. het verrichten van andere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuur, directie en beloning

De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon: Jeroen Taalman. Hij is full-time in dienst en heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die valt onder de CAO Ziekenhuizen. De bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. Dat is vastgelegd in de statuten.

Het Direcieteam bestaat uit vier personen. Zij vallen ook onder de CAO Ziekenhuizen net als al het overige personeel.

Alle in loondienst zijnde werknemers kunnen voor het werk gemaakte onkosten declareren (precieze specificatie is vereist). Er zijn geen vacatiegeldregelingen.

Overig

Ons financieel jaarverslag kunt u downloaden op de site www.jaarverslagenzorg.nlVoor meer informatie over ons werk kunt u onze website bekijken.

Laatst bijgewerkt op 17 augustus 2015.